ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ ผลการสำรวจบริเวณบ้านบางเบน จังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ  ผลการสำรวจบริเวณบ้านบางเบน จังหวัดระนอง

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ  ผลการสำรวจบริเวณบ้านบางเบน จังหวัดระนอง สภาพอากาศปลอดโปร่ง คลื่นลมสงบ ที่ระดับความลึก 4.2 เมตร  พบตัวอย่างแมงกะพรุน Chrysaora cf. chinensis 31 ตัว  ทั้งนี้ มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 31.3 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.4 °C ความเป็นกรด-ด่าง 7.82 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.86 mg/L และผลการสำรวจบริเวณบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา สภาพอากาศปลอดโปร่ง คลื่นลมสงบ ที่ระดับความลึก  4.1 เมตร พบตัวอย่างแมงกะพรุน Lychnorhiza sp. 5 ตัว  ทั้งนี้ มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.9 °C ความเป็นกรด-ด่าง 7.88 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.2 mg/L