ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล บริเวณปาก คลองบางจาก และเกาะพยาม จังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  ได้ออกสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล บริเวณปาก คลองบางจาก และเกาะพยาม จังหวัดระนอง

      วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล บริเวณปากคลองบางจาก และเกาะพยาม จังหวัดระนอง  จากการสำรวจพบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด โดยมีหญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย เป็นหญ้าชนิดเด่น สถานภาพโดยรวมของหญ้าทะเลบริเวณปากคลองบางจากมีความสมบูรณ์เล็กน้อย พบหญ้าคาทะเลขึ้นเป็นหย่อมขนาดเล็กอยู่บริเวณปากคลอง เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลในอดีตพบว่าหญ้าทะเลบริเวณนี้มีความเสื่อมโทรมเนื่องจากตะกอนปากแม่น้ำ ส่วนหญ้าทะเลบริเวณเกาะพยาม มีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ถึงสมบูรณ์ดีมาก โดยผืนหญ้าทะเลบริเวณอ่าวมุก ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมีความสมบูรณ์ และขอบเขตการแพร่กระจายมากขึ้นกว่าปี 2563  ส่วนผลการสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล พบปลาจำนวนเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นปลา กลุ่ม ปลาหมูสี และปลาแป้น เป็นต้น ข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้จะถูกนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ต่อไป