ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ลงพื้นที่ เกาะยาว และเกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ลงพื้นที่ เกาะยาว และเกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ลงพื้นที่ เกาะยาว และเกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จากการติดตามตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 29.1 - 29.6 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยที่ประมาณ 31 ppt ค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำทะเล อยู่ในช่วง 5.64 - 6.71 mg/l สภาพโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีฝนตกเล็กน้อยในตอนเช้า และมีเมฆมากในตอนบ่าย คลื่นลมปานกลาง อากาศเย็น น้ำทะเลมีความขุ่นเล็กน้อย ในพื้นที่เกาะไข่ มีนักท่องเที่ยวคึกคัก ส่วนค่าความเป็นกรดหรือด่างของน้ำทะเลจะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป