ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนสกุล Chironex ผ่านระบบ VDO conference (Zoom)

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนสกุล Chironex ผ่านระบบ VDO conference (Zoom)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนสกุล Chironex ผ่านระบบ VDO conference (Zoom) โดยมี  มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 21 คน ทั้งนี้ในน่านน้ำไทยพบแมงกะพรุนสกุล Chironex 2 ชนิด คือ Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, 2017 และ C. yamaguchii Lewis and Bentlage, 2009 ทั้งนี้ C. indrasaksajiae มีฐานโคนหนวดเป็น bulbous shaped และมีหนวด 10–12 เส้น ขณะที่ C. yamaguchii มีฐานโคนหนวดเป็น volcano shaped และมีหนวด 7-9 เส้น การศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานชนิดแมงกะพรุนกล่อง C. indrasaksajiae ครั้งแรกจากทะเลอันดามัน และ C. yamaguchii ในน่านน้ำไทย อย่างไรก็ตามควรมีการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมและการจัดลำดับดีเอ็นเอของตัวอย่างที่ศึกษาเพื่อ ยืนยันชนิด