ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) และเจ้าหน้าที่ศวอบ. ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ. 2565 “The World We Want: Actions Towards a Sustainable, Fairer and Healthier Society” ในวันที่ 25 มกราคม 2565

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) และเจ้าหน้าที่ศวอบ. ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ. 2565 “The World We Want: Actions Towards a Sustainable, Fairer and Healthier Society”  ในวันที่ 25 มกราคม 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) และเจ้าหน้าที่ศวอบ. ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ. 2565 “The World We Want: Actions Towards a Sustainable, Fairer and Healthier Society”  ในวันที่ 25 มกราคม 2565  โดยปีนี้คณะกรรมการผู้จัดงานได้มีการเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานเป็น ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อเป็นตัวอย่างของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการจัดการระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงการช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน