ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชิวิตทางทะเล ออกปฏิบัติงานภาคสนาม บริเวณอ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ตเพื่อเก็บตัวอย่างดินตะกอน และหญ้าทะเล เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอน ในแหล่งหญ้าทะเล

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชิวิตทางทะเล ออกปฏิบัติงานภาคสนาม บริเวณอ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ตเพื่อเก็บตัวอย่างดินตะกอน และหญ้าทะเล เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอน ในแหล่งหญ้าทะเล

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชิวิตทางทะเล ออกปฏิบัติงานภาคสนาม บริเวณอ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ตเพื่อเก็บตัวอย่างดินตะกอน และหญ้าทะเล เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอน ในแหล่งหญ้าทะเลในบริเวณดังกล่าว  ตัวอย่างที่เก็บได้จะนำไปวิเคราะห์ปริมาณมวลชีวภาพรวม และสัดส่วนคาร์บอนอินทรีย์ ในดินตะกอน และหญ้าทะเล