ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต คิดเป็นพื้นที่ 0.16 ตร.กม จากการสำรวจพบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน โดยมีหญ้าใบมะกรูด (Halophila) เป็นหญ้าชนิดเด่นบริเวณรอยกิน  รอยกินที่พบมีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่สังเกตจากการขึ้นปกคลุมทดแทนของหญ้าทะเล จากการสุ่มวัดขนาดความกว้างและความยาวของรอยกิน จำนวน 20 รอย พบว่า รอยกินมีความกว้าง 13 - 15 เซนติเมตร ขนาดความยาวของรอยกินเฉลี่ย 8 เมตร จึงได้ทำการบันทึกเพื่อนำไปประเมินขนาดของพะยูนต่อไป