ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 26 สถานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 26 สถานี

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 26 สถานี และดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 28.3-32.5 องศาเซลเซียส ความเค็ม 12-32 พีพีที  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.63-8.17 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.17-7.24 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีคลื่นลมเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว บริเวณชายหาดท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งไม่พบก้อนน้ำมันดิน และปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในทุกสถานีที่ทำการเก็บตัวอย่าง ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป