ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยกลุ่มงานเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดอบรมทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตร “กู้ชีพองค์รวม CLS” (comprehensive life support) ผ่านระบบ VDO conference (Line)

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยกลุ่มงานเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดอบรมทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตร “กู้ชีพองค์รวม CLS” (comprehensive life support) ผ่านระบบ VDO conference (Line)

วันที่ 12 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยกลุ่มงานเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดอบรมทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี หลักสูตร “กู้ชีพองค์รวม CLS” (comprehensive life support) ผ่านระบบ VDO conference (Line) โดยมีเรือเอกณัฏฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน นักเดินเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน เรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง 1) หลักการกู้ชีพองค์รวม 2) ความปลอดภัยของสถานที่ ผู้ป่วย และผู้ช่วยเหลือ 3) ผังปฏิบัติการกู้ชีพองค์รวม 4) ขั้นตอนการตรวจหาและช่วยเหลือภาวะคุกคามชีวิต เช่น (1) ภาวะเลือดออกภายนอกจำนวนมาก (2) ภาวะหัวใจหยุดเต้น (3) ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นกะทันหัน (4) ภาวะบาดแผลทะลุ (5) ภาวะคุกคามอื่น ๆ เช่น มีไข้สูงมาก เจ็บหน้าอกรุนแรง ชักกระตุก อัมพาตกะทันหัน หมดสติปลุกไม่ตื่น ฯลฯ `