ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมรับฟังการให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One world One health) โดย Dr.Jonathan Sleeman ผู้อำนวยการ The U.S. Geological Survey National Wildlife Health Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมรับฟังการให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One world One health) โดย Dr.Jonathan Sleeman ผู้อำนวยการ The U.S. Geological Survey National Wildlife Health Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 12 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมรับฟังการให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One world One health) โดย Dr.Jonathan Sleeman ผู้อำนวยการ The U.S. Geological Survey National Wildlife Health Center ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับคณะอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และ ผ่านระบบ VDO conference (Zoom) เพื่อสำรวจการรับรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า ความสามารถในการเก็บและจัดการข้อมูล รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพ อีกทั้งเพื่อรวบรวมแนวคิดในการพัฒนาการประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวังและติดตามโรค การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจและการจัดการข้อมูลโรคในสัตว์ป่า