ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ภายใต้โครงการศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 9 สถานี

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ภายใต้โครงการศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 9 สถานี

วันที่ 10 - 13 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ภายใต้โครงการศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 9 สถานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์โดยธรรมชาติ คุณภาพน้ำทั่วไปใสสะอาดไม่มีกลิ่น โดยค่าความเค็มของน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 28-34 ppt ค่าpH อยู่ระหว่าง 7.88-8.19 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อยู่ระหว่าง 5.32-7.52 mg/L สัตว์พื้นทะเลที่พบเบื้องต้นเป็นกลุ่ม Polychaete, Crustacean, Mollusc, Ophiuroidea,Holothuroidea ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบอาศัยได้ทั่วไปบริเวณระบบนิเวศหาดทราย-หาดทรายปนโคลน สภาพดินดีไม่มีกลิ่น ค่าอุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง 29-31 องศาเซลเซียส การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมดังกล่าวควรจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากพบว่าผิดปกติ จักได้หาสาเหตุได้ทันท่วงที