ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เพื่อเข้าตรวจสุขภาพลูกเต่าอนุบาลในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เพื่อเข้าตรวจสุขภาพลูกเต่าอนุบาลในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เพื่อเข้าตรวจสุขภาพลูกเต่าอนุบาลในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสุขภาพลูกเต่าและให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพการเลี้ยงเพื่อให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าสัตวแพทย์ตรวจสอบสุขภาพเต่าเกยตื้น เต่าพ่อแม่พันธุ์ และลูกเต่าซึ่งได้รับการอนุบาลไว้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสุขภาพเต่าและให้คำแนะนำในการจัดการสุขภาพเต่าทะเลที่อยู่ในการดูแลเพิ่มเติม