ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ตซิตี้ โดยมีพลเรือโทสมพงษ์ นาคทองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทนจังหวัด และผู้แทน ศร.ชล. ในกลุ่มจังหวัดอันดามันเข้าร่วมประชุม โดยผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ชี้แจงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาขยะทะเลในฝั่งทะเลอันดามัน ให้ที่ประชุมรับทราบที่ประชุมมีความเห็นว่าปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีผลกระทบในระดับประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะขยายงานการแก้ปัญหาขยะทะเลร่วมกันใน 6 จังหวัดอันดามันพร้อมๆ กัน โดยให้มีโครงการที่ขับเคลื่อนภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติและจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป