ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง จากการติดตามตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 29.5 - 29.9 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31-32 ppt ค่าการละลายน้ำของออกซิเจนอยู่ที่ 6.18 – 6.77 mg/l สภาพโดยทั่วไป ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ท้องทะเลมีคลื่นสูงในพื้นที่เกาะไม้ท่อนฝั่งตะวันออก  น้ำทะเลใส พบการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างอยู่บ้างในทั้งพื้นที่เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ ส่วนค่าความเป็นกรดหรือด่างของน้ำทะเลจะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป