ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำบริเวณจังหวัดระนอง-พังงา เพื่อนำไปศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมภายใต้โครงการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ (Trans-boundary) รวม 3 พื้นที่ ได้แก่ ปากน้ำระนอง หาดประพาส จังหวัดระนอง และ เกาะระ จังหวัดพังงา และได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณเกาะพยาม จังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำบริเวณจังหวัดระนอง-พังงา เพื่อนำไปศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมภายใต้โครงการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ (Trans-boundary) รวม 3 พื้นที่ ได้แก่ ปากน้ำระนอง หาดประพาส จังหวัดระนอง และ เกาะระ จังหวัดพังงา และได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณเกาะพยาม จังหวัดระนอง

วันที่ 22-25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำบริเวณจังหวัดระนอง-พังงา เพื่อนำไปศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมภายใต้โครงการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ (Trans-boundary) รวม 3 พื้นที่ ได้แก่ ปากน้ำระนอง หาดประพาส จังหวัดระนอง และ เกาะระ จังหวัดพังงา และได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณเกาะพยาม จังหวัดระนอง เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเทคนิควิธีการ eDNA ภายใต้โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลในพื้นที่สำคัญในน่านน้ำไทย การศึกษานี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของ สัตว์น้ำสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศในอนาคต