ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวอบ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ในการประชุมและตรวจราชการ เรื่อง “พิจารณาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ศวอบ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ในการประชุมและตรวจราชการ เรื่อง “พิจารณาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล และ นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ในการประชุมและตรวจราชการเรื่อง “พิจารณาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต และกองทุนสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพิจารณาการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) และแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยได้เสนอปัญหาต่างๆและแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมการแสดงสัตว์น้ำของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตอีกด้วย