ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 45 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต