ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี

วันที่ 1 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าบริเวณหาดป่าตอง สถานี B1-B4 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.01-8.05 ความเค็ม 32 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.8-31.3 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.98-6.81 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณคลองปากบาง สถานี K1-K4 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.18-7.96 ความเค็ม 0-31 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.3-32.4 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 0.34-6.71 มิลลิกรัมต่อลิตร เเละสถานีบ่อบำบัดเทศบาลเมืองป่าตอง พบค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.25 อุณหภูมิน้ำ 31.1 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.87 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบค่าความเค็ม สภาพอากาศทั่วไปท้องฟ้าปรอดโปร่ง ทะเลเรียบ และบริเวณชายหาดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป