ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานพิธีปิดโครงการ จัดการและลดขยะพลาสติก จัดโดย มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานพิธีปิดโครงการ จัดการและลดขยะพลาสติก จัดโดย มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่ 4 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานพิธีปิดโครงการจัดการและลดขยะพลาสติก จัดโดย มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจหลายอย่างที่เกี่ยวกับขยะและขยะทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจ ลด ละ เลิก พลาสติก เพื่อช่วยกันสร้างทะเลไทยให้ยั่งยืน ตลอดไป