ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนสกุล Rhizostomatidae และ Thysanostomatidae ผ่านระบบ VDO conference (Zoom)

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนสกุล Rhizostomatidae และ Thysanostomatidae ผ่านระบบ VDO conference (Zoom)

วันที่ 7 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนสกุล Rhizostomatidae และ Thysanostomatidae ผ่านระบบ VDO conference (Zoom) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 คน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) รวมทั้งจากศูนย์วิจัยฯ ภายใต้ สวพ.ทั้ง 7 แห่ง ผลการศึกษาแมงกะพรุนวงศ์ Rhizostomatidae พบ Rhopielma hispidum จากบริเวณชายฝั่งจังหวัดกระบี่ สตูล ตราด และเพชรบุรี และจากการศึกษาแมงกะพรุนวงศ์ Thysanostomatidae พบ Thysanostoma loriferum จากชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต