ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะเฮ อ่าวกะตะ อ่าวกะรน อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รวม 5 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะเฮ อ่าวกะตะ อ่าวกะรน อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รวม 5 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก

วันที่ 11-12 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะเฮ อ่าวกะตะ อ่าวกะรน อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รวม 5 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อยตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปิดแหล่งท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต