ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ลงพื้นที่ เกาะยาว และ เกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ลงพื้นที่ เกาะยาว และ เกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ลงพื้นที่ เกาะยาว และ เกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
จากการติดตามตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 30.7 - 31.4 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยที่ประมาณ 31 ppt ค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำทะเลอยู่ในช่วง 5.32 - 6.75 mg/l 
สภาพโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีเมฆครึ้มในตอนเช้า มีฝนประปราย และท้องฟ้าแจ่มใสในตอนบ่าย คลื่นลมปานกลาง อากาศเย็น น้ำทะเลมีความขุ่นในพื้นที่เกาะยาว มีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก ส่วนค่าความเป็นกรดหรือด่างของน้ำทะเลจะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป