ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการอบรมสัมมนานักข่าวและองค์การสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก จัดโดยองค์การอินเตอร์นิวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้โครงการเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Earth Journalism Network, EJN) มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 35 คน ณ โรงแรม Pullman ในทอน จังหวัดภูเก็ต