ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จำนวน 11 สถานี และแนวปะการัง จำนวน 6 สถานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 สถานี

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จำนวน 11 สถานี และแนวปะการัง จำนวน 6 สถานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 สถานี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จำนวน 11 สถานี และแนวปะการัง จำนวน 6 สถานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น บริเวณอ่าวป่าตอง พบความเค็ม มีค่าระหว่าง 31-32 ppt อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 26.8-30.7 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.66-8.58 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณแนวปะการัง พบความเค็ม มีค่าระหว่าง 30-32 ppt อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 28.9-30.5 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.18-6.57 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศทั่วไป อากาศร้อนอบอ้าว มีเมฆมาก คลื่นแรงและสูง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป