ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน” โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เป็นผู้จัด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์” ให้กับชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน” โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เป็นผู้จัด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต  ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์” ให้กับชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่

วันที่ 8 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน” โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เป็นผู้จัด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต  ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์” ให้กับชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 30 คน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน ในพื้นที่แหล่งอาศัยของพะยูน บริเวณอ่าวพังงา และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งขั้นตอนในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้น