ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ออกปฏิบัติงานสำรวจติดตามและประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง (MMPA) ในพื้นที่จังหวัดพังงา บริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะใกล้เคียง โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ออกปฏิบัติงานสำรวจติดตามและประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง (MMPA) ในพื้นที่จังหวัดพังงา บริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะใกล้เคียง โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร

วันที่ 8 - 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ออกปฏิบัติงานสำรวจติดตามและประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง (MMPA) ในพื้นที่จังหวัดพังงา บริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะใกล้เคียง โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ผลการสำรวจพบโลมากระโดด (Spinner Dolphin; Stenella longirostris) บริเวณทิศตะวันตกของเกาะสิมิลัน และบริเวณเกาะตาชัย จำนวน 85 ตัว พฤติกรรมกำลังว่ายน้ำหาอาหารใกล้กับเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ่ แหล่งที่อยู่อาศัยระดับความลึกน้ำเฉลี่ย 60.0 เมตร คุณภาพน้ำความเป็นกรด - ด่าง เท่ากับ 7.83 อุณหภูมิน้ำ 29.03 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็ม 33.0 พีพีที ระหว่างการสำรวจได้รับการแจ้งพบวาฬโอมูระ (Omura whale; Balaenoptera omurai) บริเวณเกาะตาชัย ด้านทิศตะวันออก จึงปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อติดตามวาฬ ปรากฎว่าไม่พบเจอวาฬตัวดังกล่าว จึงเข้าสำรวจในเส้นทางเดิมตามแผนการสำรวจ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวอบ. ได้ทำการบันทึกข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากเพื่อประเมินจำนวนประชากรการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก ข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่การทำประมงเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป