ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิต

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิต

วันที่ 13 กันยายน  2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิต และการจัดการซากสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ให้กับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และคณะอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยให้กับบุคลากรทางการศึกษา