ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์น้ำ รวมถึงทั้งทำการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์น้ำ รวมถึงทั้งทำการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ  ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์น้ำ รวมถึงทั้งทำการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ร่วมกับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และคณะอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์เกี่ยวกับสัตว์น้ำในประเทศไทยให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางศึกษาในอนาคตต่อไป