ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามันตอนบน จัดประชุม การเตรียมพร้อมในการหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีบัญชี 2566

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามันตอนบน จัดประชุม การเตรียมพร้อมในการหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีบัญชี 2566

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดประชุม การเตรียมพร้อมในการหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีบัญชี 2566 กับกรมบัญชีกลางและที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ในวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี 2566 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีบัญชี 2566