ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/2565

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลคู่ขนาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ติดตามระบบบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ ไตรมาสที่ 4 (ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565)  พิจารณาแบบประเมินผู้บริหารทุนหมุนเวียน ให้คำแนะนำการดำเนินงานจากสรุปผลการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทช. และพิจารณากำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปีบัญชี 2566 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารฯ ได้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ