ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร