ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำ และนิทรรศการขยะทะเลเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป