ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี 2566 ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

คณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี 2566 ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี 2566 ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเล นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา ผู้บริหารทุนหมุนเวียน และนายสุรพงษ์ บรรจงมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ ตัวแทนจากกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบคู่ขนานทางไกล (Teleconference)