ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าบริเวณหาดป่าตอง พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.75-7.88 ความเค็ม 32 พีพีที อุณหภูมิน้ำ อยู่ในช่วง 30.0-30.6 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ อยู่ในช่วง 6.11-6.50 มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณคลองปากบาง พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.04-7.75 ความเค็ม อยู่ในช่วง 0-32 พีพีที อุณหภูมิน้ำ อยู่ในช่วง 28.3-31.4 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ อยู่ในช่วง 0.86-6.04 มิลลิกรัมต่อ สภาพอากาศทั่วไป ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ทะเลเรียบ และบริเวณชายหาดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป