ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมฝึกอบรมการวิจัยด้านความเป็นกรดของน้ำทะเล

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมฝึกอบรมการวิจัยด้านความเป็นกรดของน้ำทะเล

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมฝึกอบรมการวิจัยด้านความเป็นกรดของน้ำทะเลในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และ IOC Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC) จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reef Ecosystems เพื่อกระชับความร่วมมือทางวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านความเป็นกรดของน้ำทะเล และผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้ การฝึกอบรมนี้จะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของประเทศไทย