ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ จังหวัดพังงา และโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ จังหวัดพังงา และโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ จังหวัดพังงา และโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำ และนิทรรศการขยะทะเลเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป