ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานบริเวณหาดในยาง อ่าวป่าตอง เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง ความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานบริเวณหาดในยาง อ่าวป่าตอง เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง ความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่ง

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานบริเวณหาดในยาง อ่าวป่าตอง เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่ง ผลการตรวจวัดเบื้องต้นพบอุณหภูมิ น้ำทะเลในช่วง 29.6 - 29.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 - 32 ppt เมื่อพิจารณาจากค่าออกซิเจนละลาย พบว่าอยู่ในช่วง 5.25 - 6.89 mg/l ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการสันทนาการ และไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลจากการสังเกตสีของน้ำ นอกจากนี้ สภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงาน ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย มีฝนตกในวันที่ 15 - 16  ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทะเลจะได้นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีต่อไป