ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานบริเวณเกาะยาว และเกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานบริเวณเกาะยาว และเกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานบริเวณเกาะยาว และเกาะไข่ จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่งผลการตรวจวัดเบื้องต้นพบอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 29.6 - 30.1องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 - 32 ppt เมื่อพิจารณาจากค่าออกซิเจนละลาย พบว่าอยู่ในช่วง 5.33 - 6.92 mg/l ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการสันทนาการ และไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลจากการสังเกตสีของน้ำ นอกจากนี้ สภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงาน ท้องฟ้าแจ่มใส ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทะเลจะได้นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีต่อไป