ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน (661125) รุ่นที่ 2

หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน (661125) รุ่นที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน (661125) รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนระดับหัวหน้างาน/ฝ่าย/กอง ขึ้นไป) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ โดยผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กล่าวเปิดการอบรม และดร. อนุชา บุญเกษม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 55 คน