ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิจัยจาก Fourth Institute of Oceanography (4IO) และ Guangxi Oceanic Administration (GOA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน

นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิจัยจาก Fourth Institute of Oceanography (4IO) และ Guangxi Oceanic Administration (GOA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิจัยจาก Fourth Institute of Oceanography (4IO) และ Guangxi Oceanic Administration (GOA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล