ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย - จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านกระบวนการเป็นวิทยากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย - จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล  ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านกระบวนการเป็นวิทยากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล

วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566  สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย - จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านกระบวนการเป็นวิทยากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล โดยมีนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 และกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง รวมจำนวน 28 คน ซึ่งผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้พัฒนางานด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป