ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 153 คน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งทะเลอันดามัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 153 คน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งทะเลอันดามัน

วันที่ 1 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 153 คน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมมอบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง Morbakka และ Chiropsoides แมงกะพรุนไฟ Chrysaora สำหรับนำไปจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนต่อไป