ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.)

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.)

 

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที 7 (จังหวัดตรัง) และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29 (เกาะลันตา) รวม 33 นาย ได้เข้าศึกษาจำนวนก้นบุหรี่บริเวณหาดคลองดาวและหาดพระแอะ เกาะลันตาใหญ่ ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อำเภอ เกาะลันตา กระบี่ โดยเก็บตัวอย่างรวม 20 สถานี ที่หาดคลองดาวพบก้นบุหรี่เฉลี่ย 0.03 ชิ้น/ตร.ม. โดยมีค่ากลางของจำนวนก้นบุหรี่ ณ วันที่เก็บเท่ากับ 1,649 ชิ้น คิดเป็นพื้นที่หาด 133,124 ตร.ม.

และที่หาดพระแอะพบก้นบุหรี่เฉลี่ย  0.03 ชิ้น/ตร.ม.

โดยมีค่ากลางของจำนวนก้นบุหรี่ ณ วันที่เก็บ เท่ากับ  1,968  ชิ้น คิดเป็นพื้นที่หาด 213,376 ตร.ม.

มีข้อสังเกตว่าในบางสถานีพบไฟแช็กมากกว่าจำนวนก้นบุหรี่และจากการสอบถามผู้ประกอบการบริเวณชายหาดทำให้ทราบว่าหาดทั้งสองที่จะมีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน