ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม.

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม.

 

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม.  เดินทางไปสำรวจพื้นที่แนวปะการังบริเวณด้านตะวันตกของเกาะเฮ จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการัง แบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2561 พบว่าสภาพโดยรวมของแนวปะการังมีความสมบูรณ์ปานกลาง ด้านนอกและด้านในของแนวปะการังมีร่องรอยปะการังตายเป็นบริเวณกว้าง

รวมทั้งมีโขดปะการังตายขนาดใหญ่ และพื้นที่แข็งที่เหมาะแก่การฟื้นฟูปะการังโดยวิธีการย้ายปลูกและติดลงในพื้นที่แข็งดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องสร้างพื้นที่แข็งเพิ่มเติม และพบว่ามีเศษปะการังที่มีชีวิตจำนวนมากพอสมควรที่จะใช้ในการฟื้นฟูบริเวณดังกล่าว

และได้เดินทางไปยังเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามการรอดและการเจริญเติบโตของปะการังที่ฟื้นฟูตามโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งศวทม.ดำเนินงานร่วมกับสบทช. 6 โดยทำการสุ่มวัดการเจริญเติบโตและการรอดของปะการังดังกล่าว

เบื้องต้นพบว่าปะการังมีอัตรารอดประมาณ 70% ส่วนผลการศึกษาโดยละเอียด จะได้จัดทำเป็นรายงานต่อไป