ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลพื้นที่รอบเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 19 สถานี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์หาสารอาหารในน้ำทะเล ปริมาณแบคทีเรีย พร้อมทั้งวัดปัจจัยพื้นฐาน ดังนี้ความเค็มมีค่าอยู่ระหว่าง ๓๒-๓๓ อุณหภูมิน้ำ ๓๐.๒-๓๑.๒ องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง ๘.๐๘-๘.๒๔  และออกซิเจนละลายน้ำ ๔.๖๐-๖.๕๙ มิลลิกรัมต่อลิตร และทำการเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ด้วยเครื่อง CTD และเปลี่ยนอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิน้ำแบบต่อเนื่อง สภาพอากาศท้องฟ้ามีเมฆน้อย แดดแรง คลื่นประมาณ ๑ เมตร และมีการใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมาก เช่น ดำน้ำตื่นดูปะการัง พักผ่อนตามชายหาด ดำน้ำลึก และที่จอดเรือ ทั้งนี้จะรายงานผลปัจจัยคุณภาพน้ำอื่นๆ ต่อไป