ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

 

วันที่ 27-29 พย. 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล และบริเวณอ่าวสิเกา จ.ตรัง  พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์

ผลการสำรวจบริเวณอ่าวสิเกา มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 32.0 psu อุณหภูมิน้ำ 27.9 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 8.04 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.40 mg/L ทั้งนี้ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุน สำหรับพื้นที่บริเวณหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 29.4 psu อุณหภูมิน้ำ 28.2 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.94 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.0 mg/L พบตัวอย่างแมงกะพรุนชนิด Phyllorhiza punctata 2 ตัว