ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล เข้าพบผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ.

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล เข้าพบผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล เข้าพบผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ. เทศบาลตำบลป่าคลอก รรก. ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก เพื่อประสานงานและเชิญร่วม กิจกรรม 'รู้จักป่าคลอก ผ่านศูนย์เรียนรู้ โดยมัคคุเทศน์อาสา' ในระหว่างวันที่ 16, 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับร่วมกิจกรรมด้วยดี