ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพน้ำบริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง

ตามที่ได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพน้ำบริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง

ตามที่ได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพน้ำบริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตองนั้น กลุ่มสมุทรศาสตร์ ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำภาคสนามในบริเวณดังกล่าว ผลการสังเกตในเบื้องต้นพบว่า น้ำมีสีคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นครอบคลุมพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกของหาด จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ทราบว่า น้ำเริ่มมีสภาพดังกล่าวมาแล้ว 2-3 วัน ทั้งนี้ทีมงานทำการเก็บข้อมูลและตัวอย่างน้ำจำนวน 5 สถานี ครอบคลุมบริเวณที่มีปัญหา ประมาณค่าพารามิเตอร์น้ำเบื้องต้น ได้แก่ ความเค็มมีค่าระหว่าง 30-31 ppt อุณหภูมิน้ำมีค่าระหว่าง 30-32 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าระหว่าง 8.20-8.37 ออกซิเจนละลายน้ำมีค่าสูงระหว่าง 9.0-13.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และแพลงตอนชนิดที่พบจากการศึกษาเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินฯ ทราบว่าจัดอยู่ในกลุ่ม Dinoflagellate