ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูปะการังในโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ณ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูปะการังในโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ณ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูปะการังในโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ณ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสำรวจเศษกิ่งปะการังที่จะใช้ในการฟื้นฟู พบว่ามีเศษปะการังหลายชนิดกระจายอยู่ตามแนวปะการัง กองหิน และพื้นทราย เช่นปะการังแผ่น ปะการังเขากวาง และปะการังโขด

นอกจากนี้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยังร่วมปฏิบัติงานกับสบทช. 8 ในการสำรวจพื้นที่ฟื้นฟูแนวปะการังโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน บริเวณเกาะไข่ในและเกาะไข่นุ้ยจังหวัดพังงา  โดยร่วมกำหนดพื้นที่ที่จะทำการฟื้นฟู และยังพบว่าพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะไข่ในมีการฟื้นตัวของแนวปะการังได้เองตามธรรมชาติ โดยพบปะการังเขากวางที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 ซม. จำนวนมาก รวมทั้งพบการฟื้นตัวของปะการังสีน้ำเงิน ปะการังโขด  จึงได้เสนอให้เพิ่มการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติของปะการังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากอัตราการฟื้นตัวเป็นเช่นนี้ต่อไป แนวปะการังบริเวณดังกล่าวจะสามารถฟื้นตัวได้เองจนเห็นได้ชัดภายในเวลา 3-4 ปี