ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล

วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิด บริเวณเกาะพยาม เกาะช้าง และบ้านบางจากจังหวัดระนอง ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 803 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่หญ้าทะเลเดิม 155 ไร่ และพื้นที่หญ้าทะเลสำรวจใหม่บริเวณเกาะพะยาม และเกาะช้างรวม 648 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิดคือ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) การประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยส่วนใหญ่พบ สมบูรณ์ปานกลาง (มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26-50) ถึง สมบูรณ์ดี (มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 51-75) ซึ่งพบหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่นในพื้นที่สำรวจ แต่กลับไม่พบหญ้าทะเลบริเวณบ้านบางจาก ทั้งบริเวณข้อมูลพื้นที่หญ้าทะเลเดิม และพื้นที่สำรวจใกล้เคียง อาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำบริเวณแนวหญ้าทะเลเกาะช้าง โดยใช้เครื่องมืออวนทับตลิ่งขนาดเล็ก (Beach seines) จำนวน 4 ซ้ำรวมพื้นที่ลากผ่านประมาณ 3,000 ตารางเมตร ชนิดของสัตว์น้ำกลุ่มเด่นที่ได้เป็นกลุ่มปลาแป้น และพบกลุ่มปลาเศรษฐกิจ เช่นปลากะพงขนาดเล็ก รวมทั้งเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินโดยใช้เครื่องมือกระบอกเก็บดิน (Core Samplers) จำนวน 4 ซ้ำ สัตว์กลุ่มเด่นที่พบคือกลุ่มไส้เดือนทะเล